[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

فلا تتبوا الهوی ان تعدلوا

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۸۱۳۴۵۰۰۴۰۰

شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۸۱۳۴۵۰۱۳۲۰

شماره بایگانی شعبه: ۸۹۱۳۱۶

تاریخ تنظیم: ٠٢ تیر ١٣٩٠

پیوست

 

شعبه ١١٠ دادگاه عمومی (جزائی ) بخش لالجین

دادنامه

پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۸۱۳۴۵۰۱۳۲۰ شعبه ١٠١ دادگاه عمومی (جزائی) بخش لالجین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۱۳۴۵۰۰۳۰۰

شاکی: آقای خدابخش خدایاری با وکالت خانم شهلا زنگیوندی و آقای رضا نادری مقدم همگی بنشانی [حذف شده]

متهم آقای یزدان اکبری بنشانی [حذف شده]  کارخانه قند

اتهام کلاه‌برداری

 

دادگاه با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدر رأی مینماید

 

رأی دادگاه

در خصوص اتهام یزدان اکبری فرزند کرمدائر بر رباخواری موضع شکایت خدابخش خدایاری فرزند امیر اله با وکالت رضا نادری مقدم بدین شرح که شاکی با شکایت مطروحه مدعی شده است که در سال ٧٩ از حدود سه میلیون تومان وجه ربوی از وی دریافت که ماهیانه درصدی سود آن را محاسبه و در مواردی که سود آن را پرداخت نکرده است مبلغ سود به اصل پول اضافه و نهایتاً هفده میلیون تومان به وی پرداخت کرده است که پس از آخرین محاسبه به وی اعلام داشته است که هفتادوشش میلیون تومان دیگر باید به وی پرداخت کند که به‌منظور اثبات ادعای خود یک حلقه سی دی که حاکی از مذاکرات وی در رابطه با مبالغ پرداختی است و یک لیست دست‌نوشته متهم را ارائه که پس از تحقیقات و احضار متهم به‌منظور رسیدگی به پرونده متهم ابتدا منکر اخذ ربا گردید که پس از صدور قرار کارشناسی و استکتاب از دست‌نوشته وی نهایتاً کارشناس منتخب اعلان نموده است که اسناد ارائه‌شده و متن چک‌های صادره دلالت بر صحت ادعای شاکی دارد که در آخرین جلسه و مواجهه حضوری فی‌مابین پس از ارائه نظریه کارشناسی متهم ضمن اقرار ضمنی به اخذ ربا اظهار میدارد که چون شاکی جزء بهائیت است لذا بزه‌ای مرتکب نشده است که در پاسخ به ادعای مطروحه از سوی متهم و تحقیق از شاکی با ارائه تصویر دادنامه شماره٧٠/ ۵۷۳/ک صادره از شعبه ١٢ محاکم عمومی همدان اظهار می‌دارد که جزء فرقه ضاله بهائیت است که پس از اظهارت شاکی با عنایت به سکوت قانون در رابطه با جواز اخذ ربا از شاکی با شرایط اعلام‌شده مستنداً به اصل یکصدو شصت هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که آمده است قاضی مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم تغیه را صادر نماید. مراتب طی نامه شماره ۸۹۱۳۱۶ -[تاریخ:] ١ اردیبهشت ٩٠ از دفتر استفتائات حضرت آیت اله خامنه‌ای استعلام و در پاسخ طی شماره ۱۴۸۶۵۱ مرقوم داشته‌اند که ربا گرفتن از اعضاء فرقه مضله فی‌نفسه اشکال ندارد بنابراین مستنداً به مواد فوق و استفتاء به عمل آمده و با استناد به اصل ٣٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان همدان است

مرادی --رئیس شعبه اول دادگاه بخش لالجین

[امضا]

٢٨ تیر ٩٠

رونوشت برابر اصل اداریست، مدبر دفتر دادگاه عمومی لالجین

[مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]