[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۳۸۸

شماره: /م ش-۶۰

پیوست: ۴۱۳۰

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

 

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

اداره کل استان خوزستان

 

خانم گوهر کیس [گوهر گیس] شیشی بهبهانی

بنشانی: شیراز [آدرس]

 

با سلام

در پاسخ به درخواست جنابعالی تقدیمی به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی به اطلاع می‌رساند: مرحوم با احراز مدت ۲۱ سال و ۴ ماه پرداخت حق بیمه و مدت ۳ سال و ۸ ماه سابقه ارفاقی بر اساس بخشنامه ۴۵۷ فنی (بازنشستگی پیش از موعود) از تاریخ ۱ مهر ۱۳۵۹ به‌افتخار بازنشستگی نائل گردید و متعاقب آن طبق رأی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی شرکت ملی گاز شهرستان آغاجاری بشماره ه – ب /۱۰ / ۲۰۱۳ مورخ ۱ مرداد ۱۳۶۱ به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت بدلیل ارتباط با فرقه ذاله [ضاله] بهائیت محکوم و مستمری وی نیز بر همین اساس از تاریخ مذکور قطع گردیده است. لذا با توجه به‌ مراتب فوق اجابت درخواست جنابعالی متأسفانه میسر نیست.

س ۳۰ / ۱ /

علی ترکا شوند

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خوزستان

[امضا]

رونوشت به:

برادر ارجمند جناب آقای محسن حاج محمدی معاون محترم مدیرکل دفتر وزارتی، بازرسی، ارزیابی و بهبود مدیریت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی عطف به نامه شماره ۶۲۴۳۸/م ش - ۱۵ مورخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس جهت استحضار.

- اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس بازگشت به نامه فوق‌الذکر جهت اطلاع.

 اهواز: اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]