[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

عبدالکریم صدریّه، ۷/۴/۱۳۲۳

 

حضور محترم جناب آقای نخست وزیر، رونوشت جناب آقای وزیر کشور

محترماً به عرض می‌رساند: نظر به این‌که به شکایت‌های متوالی اهالی شاهرود که مستقیماً و به وسیلهٴ این جانب کتباً و شفاهاً از سوء‌رفتار آقای رضا کوثر فرماندار شاهرود به وزارت کشور تقدیم شده و با وجود گزارشات شکوایی که از طرف سه نفر بازرس عالی رتبهٴ وزارتی (آقایان منصور رحمانی و شبدیز و کلهر) علیه  این شخص در مدّت فرمانداری شاهرود به وزارت‌خانه تقدیم و در نتیجه عدم صلاحیّت و لیاقت او به وزارت‌خانه معلوم و محرز و منجر به سلب صلاحیّت او در نظارت در امر انتخابات گردیده بود و پروندهٴ نام‌برده حاکی از مراتب بالا است، جای تعجّب و تأسّف است که تاکنون تصمیم قطعی در تعیین یک نفر فرماندار صالح بی‌غرض مجرّب به عنوان این‌که این شخص شاغل خدمت و مورد ملاحظه و آن دیگری منتظر خدمت است، اتّخاذ نگردیده و اکنون هم که کوثر به مرکز احضار شده، اولیای امور وزارت کشور به تصوّر رضایت خاطر شخصی از انجام تقاضای مشروع اهالی یک شهرستان خودداری می‌نمایند. بنا به مراتب معروضهٴ بالا مستدعی است برای حفظ مصالح عمومی یک شهرستان که این جانب افتخار نمایندگی آن را دارم، دستور فرمایید هر چه زودتر یک نفر فرماندار صالح طرف اعتماد برای شاهرود تعیین و به محلّ اعزام گردد تا رفع نگرانی اهالی بشود. با تقدیم احترامات.

[ امضاء: عبدالکریم صدریّه ]

 

[حاشیه:] به عرض رسید، فرمودند به جناب وزیر کشور نوشته شود. [امضاء]، ۱۲/۴/۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]