[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

نمره: ----

ضمیمه: ----

 

تاریخ: ۹ شهرالنور ۱۳۶

مطابق: ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۸

 

(بیانیۀ جامعۀ بهائیان ایران)

جامعۀ بهائی از بدو تأسیس در این سرزمین مقدس علاوه بر تحمّل صدمات و بلیات گوناگون مانند ضرب و جرح و قتل نفوس و حرق و غارت اموال همواره مورد انواع تهمت و افترا و بی‌مهری قرار گرفته است و جاعلین اکاذیب و مفتریات هنرمندانه کوشیده‌اند تا اتهامات را برنگ آنچه منفور مردم در هر زمان است منتشر ساخته بین بهائیان و هموطنانشان هر چه بیشتر فاصله ایجاد نمایند.

در این ایام نیز که حکومت جمهوری اسلامی ایران مستقر گردیده و موج احساسات مذهبی و توحیدی و انزجار نسبت به صهیونیسم و امپریالیسم اوج گرفته عده‌ئی با نسبتها و اتهاماتی ناروا و موافق با بحث روز سعی دارند ضرباتی شدیدتر از قبل بر پیکر این جامعۀ مظلوم وارد ساخته بزعم خویش اذهان هموطنان گرامی را نسبت باین طایفه مشوب و آنان را بر خلاف حقیقت مُشرک و مخالف ملک و مملکت و یا عامل سیاستهای داخلی و خارجی جلوه‌گر سازند.

از آنجائیکه هم میهنان عزیز یا بعلت عدم دسترسی بآثار بهائی بکلی از معتقدات آنان بی‌اطلاع مانده و یا اطلاعاتشان صرفاً از طریق تلقینات و اتهامات بی‌اساس و غرض‌آلود معدودی مخالفین متعصب حاصل شده لازم آمد باختصار بعضی مسائل را روشن نموده و بدینوسیله اتهامات وارده را قویا تکذیب نماید.

۱-بهائیان ذات غیب منیع لایدرک را خالق عالم امکان و.مقدس از شبه و مثل و درک و فهم میدانند و انبیاء و مرسلین را مظاهر مقدسه الهیه و واسطۀ فیض پروردگار و تنها وسیله شناسائی خداوند یکتا میشناسند پس بهائیان موّحدند نه مُشرک و بجمیع انبیا و ادیان الهیه مؤمن و موقنند نه منکر و کافر.

۲- بهائیان بموجب فرائض دینی خود از مداخله و عضویت در امور احزاب سیاسیه بالمره ممنوع و برکنارند و این بدان معنی نیست که تعلقی بمصالح جامعۀ خود ندارند – زیرا اطاعت از حکومت و مقررات و قوانین مصوّبۀ مملکتی را نیز فریضۀ دینی و وجدانی خود دانسته بنهایت علاقمندی در خدمت بملک و ملت کوشا هستند و هر نوع وظیفۀ غیر سیاسی را با صمیمیت و افتخار می‌پذیرند و بجان و دل انجام میدهند و عجیب است که اینان را با چنین معتقداتی عامل سیاستهای داخلی و خارجی و یا بی‌تفاوت نسبت بمقررات مملکتی دانند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]