[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان منطقه‌ای بهداری استان تهران

بسمه تعالی

شماره ۴۲۹۴

تاریخ ۱۱ مرداد ١٣۶۳

پیوست

به : بانک ملی ایران شعبه تهران پارس

از : اداره کل امور مالی

موضوعانسداد حساب

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انسداد حساب شماره [حذف شده]  مربوط به آقای محبت ‌آئین سریعاً اقدام و از نتیجه این اداره کل را مطلع فرمایند. ضمناً یادآور میشود جوابگوی شکایات احتمالی این اداره کل خواهد بود.

[اسم و امضا]

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

[مهر رسمی]

رونوشت به:

١ مدیریت عامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان تهران عطف بدستور شماره ٣٣٣ / م  مورخ ٧ مرداد ١٣۶۳ جهت استحضار

٢ اداره بازنشستگی جهت اطلاع و تهیه گزارش لازم پس از انسداد حساب

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[امضا]

[تاریخ:] ۱۶ مرداد ١٣۶۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]