[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه دیوان عدالت اداری

 

بسمه تعالی

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

دادنامه

 

تاریخ: -----۱۳۸

شماره: -----

پیوست:-----

 

تاریخ رسیدگی: ۲۷ خرداد ۱۳۸۷، کلاسه پرونده: ۲/۸۶ /۱۷۲، شماره دادنامه: ۷۷۳

مرجع رسیدگی: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بشیر دانا به آدرس تهران [آدرس]

طرف شکایت: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور

موضوع شکایت و خواسته: بشرح متن دادخواست

گردشکار: دادخواست شاکی پس از ثبت کل شماره ۸۵۷۰ - ۱۶ اردیبهشت ۸۶ دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه دوم به کلاسه فوق در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دیوان

در خصوص دادخواست آقای بشیر دانا به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور بخواسته قبولی در امتحان کنکور سال ۸۵ و ادامه تحصیل با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر باینکه وضعیت نامبرده با مصوبه شواریعالی انقلاب فرهنگی تطبیق و مردود شناخته شده است و اعتراض موجهی ندارد که تخلف از مقررات را ثابت نموده و خواسته وی را موجه سازد بنابر این ذیحق بودن شاکی محرز نمی باشد لذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد این رأی مطابق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. / ز

رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی

 

مستشار شعبه ۲ دیوان عدالت اداری

علی اکابری

 

مستشار شعبه ۲ دیوان عدالت اداری

امرالله گیوی

[امضا روی مهر]

 

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]