[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

 

[آرم]

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

شماره: ۴۱۳۴/[؟]

پیوست: ندارد

 

به: دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

از: شورای پذیرش مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

موضوع: معرفی جهت تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت برای ادامه تحصیل دانشگاهی

بدینوسیله آقای: فرزین ثابتیان نام پدر: ناصر شماره شناسنامه: [حذف شده] محل تولد: بابل تاریخ تولد: ۵ خرداد ۱۳۳۵ دانشجوی سال: ۱۳۵۵ رشته: ساختمانسازی، مدرسه عالی ساختمان

جهت بررسی وضعیت و تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت ادامه تحصیل دانشگاهی توسط آن دادستانی محترم معرفی میشوند. خواهشمند است پس از بررسی و اخذ تصمیم نتیجه را به این شورای پذیرش ارسال نمائید.

 

با تشکر و به امید توفیق الهی

شورای پذیرش

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

[دو امضا و مهر رسمی]

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی: مدرسه عالی فنی- دانشکده نقشه برداری- موسسه ابشناسی- موسسه عالی [ناخوانا] تهران-دانشکده هواشناسی و علوم – دانشکده مخابرات- مدرسه عالی ساختمان- دانشگاه کار و پیشه-تربیت دبیر فنی پلی تکنیک تهران- دانشگاه علوم وفنون-مجتمع آموزشی وزارت [ناخوانا]- مجتمع تکنولوژی تهران (مجتمع آموزشی و پژوهشی کشور)- مدرسه عالی تلویزیون و سینما

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]