[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی استان مازندران

 

شماره ۳ / ۱۱۴۴۹ ک

تاریخ  ۷ آذر ١٣۷۳

پیوست-----

 

 

بسمه تعالی

آقای بهرام نبی الهی

آدرس: تنکابن [آدرس]

بازگشت بنامه مورخ ۲۴ آبان ١٣۷۳ شایسته است یکبرگ فتوکپی حکم بازنشستگی و حکم اخراج یا قطع حقوق خود را باین سازمان ارسال فرمائید تا اقدام بعدی بعمل آید./ن ۸/۹

رمضانعلی غلامی

مدیر اداری و مالی سازمان کشاورزی مازندران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]