[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۱ آبان [۱۳۲۹]

شماره: ۸۸۷

ضمیمه: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

وزارت: اطلاعات

 

اداره انتظامات

گزارش تلگرافی بروجن مورخ ۱۵ آبان ۱۳۲۹ ذیلاً درج میشود فرماندهی که ساعت ۱۳ وارد بروجن دستورات لازم و [مؤکد] به مأمورین انتظامی صادر ساعت ۷ به سمت اصفهان حرکت آرامش و امنیت برقرار است.

از طرف رئیس اداره اطلاعات و آمار [امضاء]

 

[یادداشتهای زیر نامه]

۱۵۸۶۲ / ن - ۲۱ آبان [۱۳۲۹]

 

اداره انتظامات بایگانی شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]