[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ محرمانه؛ شمارۀ:  ۲۸۸۱ / ۲۳۲۰ / ۱؛ تاریخ: ۷ خرداد ۲۳؛ محرمانه و فوری است

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ  ۲۷۳ / ۲۱۰۳ – ۷ خرداد ۲۳ محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی شیراز، روز ۳۱   اردیبهشت  ۲۳ در حوالی آباده یک نفر مسلمان مضروب و به فرمانداری نظامی مراجعه می‌نماید. با این‌که از طرف فرمانداری دستور تعقیب قضیّه به ژاندارمری داده شده بود، مسلمان‌ها تعطیل می‌نمایند که بنا به دستور فرماندار نظامی چهار نفر مسلمان و سه نفر بهائی بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۵۱، تاریخ: ۹  خرداد ۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۸۵۱، تاریخ: ۱۶  خرداد ۲۳ ].

[حاشیهٴ ۴:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۵:] بایگانی.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]