[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هیئت تجدیدنظر

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۶۲

شماره -----

پیوست -----

 

"بسمه تعالی"

لطفاً پس از پاسخ به هریک از سؤالات زیر مقابل آنرا امضاء بفرمائید.

۱- مشخصات کامل پرسنلی خود را ذکر بفرمائید.

آخرین حقوق: یکهزار و هفتصد و یازده ریال در روز

وضعیت تأهل: متأهل و دارای پنج فرزند میباشم

نام و نام خانوادگی ضیاءالله مطلبی نصرآبادی فرزند حسین تاریخ تولد [حذف شده] شماره شناسنامه [حذف شده] محل صدور حوزه شش یزد شماره پرسنلی [حذف شده] آفرین محل کار شاهرود قسمت پخش

تاریخ استخدام: ۱۳۳۶

۲- چنانچه خدای نکرده مطالبی کذب برخلاف حقیقت جواب دهید با شما طبق قانون بازسازی رفتار خواهد شد قبول میفرمائید؟ بتمام سؤالات جواب صحیح خواهم داد [امضا]

۳- رای هیئت بدوی در مورد شما چه بوده و اتهام شما چیست؟ اینجانب ضمن اقرار و اعتراف بوحدانیت پروردگار یکتا و تمام انبیا و مرسلین از جمله حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و وفاداری بحکومت و خیرخواهی اهل عالم و خادمان نوع بشر و خدمت صادقانه بدیانت بهائی ایمان داشته و دارم و به همین علت طبق رای هیئت بدوی از کار برکنار شدم. [امضا]

۴- اعتراض شما به حکم بدوی چیست؟ ۱- طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتیش عقاید ممنوع بوده

۲- کسی که بوحدانیت خداوند یکتا و ایمان بتمام انبیا از جمله حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) داشته باشد و مطیع و وفادار بحکومت باشد و در دوران بیست و پنج سال خدمت صادقانه خود عمل سوئی نداشته باشد هیچگاه نمیتوان نسبت ضاله باو داد و بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی شامل چنین فردی نمی‌شود [امضا]

۵- پس شما اقرار به بهائی بودن خود دارید؟

بلی اینجانب بهائی و بهائی زاده میباشم [امضا]

۶- پس از مباحثات و توضیحاتی که شد نظرتان نسبت به فرقه بهائیت چیست؟ از نظر اینجانب بهائیت دیانت است و فرقه نیست و هدفش صلح عمومی و وحدت بین تمام افراد بشر میباشد [امضا]

۷- با توجه به توضیحاتی که داده شد و وابستگی این فرقه به سیاستهای استعماری و صهیونیستی بیان گردید نظرتان در مورد این فرقه چیست؟ دیانت بهائی غیرسیاسی و تمام احکام و دستورات آن صرفاً روحانی و دور از احزاب و دسته‌جات سیاسی میباشد [امضا]

۸- آیا حاضر هستید با فرصتی که بشما داده میشود تحری حقیقت بنمائید؟ حقانیت دیانت بهائی برای اینجانب کاملاً ثابت و در این مورد تردیدی ندارم و حاضر بصحبت هم نیستم [امضا]

۹- با توجه به اینکه طبق قانون بازسازی اعضاء فرقه ضاله بهائیت از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت منفصل میگردند آیا آماده به تبری جستن میباشید؟ همان طور که در بالا عرض شد بهائیت دیانت است و فرقه و ضاله نیست و اینجانب حاضر به تبری نیستم [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]