[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه-----

فلا تتبّعوا الهوی ان تعدلوا

تاریخ-----١٣

شماره-----

پیوست-----

کلاسه پرونده: ۷۴/-٢/ ۳۵۷

رأی دادگاه

دادنامه: ۲۷۵ – ١٧ اردیبهشت ۷۴

بسمه تعالی: با توجه به محتویات پرونده و گزارش مراجع انتظامی و نظریه افسر کاردان فنی و گواهی‌های پزشکی قانونی و برگ معاینه جسد و شکایت شکات و اولیاء دم و اقرار متهمان بزه انتسابی یکفقره قتل غیر عمدی حسین حقیری و یکفقره ایراد صدمه غیر عمدی نسبت بروح اله عباسی منجر به پنج فقره زخم متلاحمه و یک زخم دامیه در صورت توسط متهم آقای فرخ عزیزی فرزند سیف اله بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و نیز بزه رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه توسط متهم ردیف دوم روح اله عباسی فرزند حسین ثابت و محرز است ولی نظر باینکه طبق اظهارات اولیا دم مقتول در هنگام تصادف و فوت بهائی بوده و نیز اولیاء دم و شخص مصدوم (متهم ردیف دوم) همگی بهائی مذهب و اساساً تعیین دیات مقرره در قانون جهت مقتول و یا مصدوم مسلمان میباشد و در مسئله ٢١ صفحه ۵۵۹ ج ١٢ تحریر الوسیله تصریح بآن گردیده است لذا در مورد پرداخت دیه باولیاء دم مقتول و مصدوم حکم بر برائت متهم ردیف اول صادر میگردد ولی باستناد بند اول تبصره تا ١٧ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ناظر بمواد ۱۴۹ و ۱۵۱ و ۱۵۶ قانون تعزیرات متهم ردیف آقای فرخ عزیزی فرزند سیف اله بپرداخت مبلغ چهل هزار تومان معادل چهارصد هزار ریال و نیز متهم ردیف دوم بپرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بعنوان جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم میگردد. این رأی بمدت ۲۵ روز پس از ابلاغ و شکات و متهمین قابل تجدید نظرخواهی در دادگاهها تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.

[امضا]

[مهر رونوشت برابر با اصل است]

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرری – ناضری

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]