[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

بسمه تعالی

 

تاریخ ۱۶ بهمن ۶۷

شماره [ناخوانا]

پیوست -----

واحد -----

 

آقای [ناخوانا]

دانشجوی رشته زمین‌شناسی دانشگاه [ناخوانا]

 

تقاضای رسیدگی به پرونده شما واصل گردید با توجه به محتویات پرونده شما و اینکه جنابعالی به اتهام وابستگی به فرقه ضاله از ادامه تحصیل منع شده‌اید لازم است که جهت ادامه تحصیل خود مدرک سه بار اعلام برائت از فرقه مذکور در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور را برای این هیات ارسال (فتوکپی اعلام برائت) تا بررسی و اخذ تصمیم گردد در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد./

 

هیات اجرائی [بررسی] دانشجویان [تعلیقی]

از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]