[ آرم شیر و خورشید ]

نخست وزیر؛ شمارۀ: ۷۴۴؛ به تاریخ: ۱۳/۴/۱۳۲۳؛ بخشنامه؛ محرمانه، مستقیم، فوری

 

طبق اطّلاع حاصله، در بین مبلّغین بهائی و سردسته‌های آنها، غالباً از مأمورین و مستخدمین دولت وجود دارد که عملیّات و مداخلهٴ آنان در شهرستان‌ها موجب پیش‌آمدهای سوء می‌گردد. چون طبق مادّهٴ ۸ قانون استخدام کشوری، اعمال نظریّات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضدّ مذهب رسمی مملکت و یا علیه[۱] حکومت ملّی، به کلّی ممنوع و موجب انفصال است، بنابراین مقتضی است دستور فرمایید برای جلوگیری از تبلیغات مأمورین و مستخدمین آن وزارت‌خانه اقدامات اکید به عمل آورده و در صورت تخلّف، طبق مقرّرات قانون عمل نمایند.[۲]

نخست وزیر، [ امضاء: محمّد ساعد ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل: بر علیه.

١- در نسخهٴ پیش‌نویس این بخش‌نامه که در همین پرونده موجود است، در حاشیه، نام وزارت‌خانه‌های دارایی، جنگ، بازرگانی و پیشه و هنر، راه، کفیل وزارت فرهنگ، معاونت وزارت پست وتلگراف، دادگستری، بهداری، کشاورزی و معاونت وزارت امور خارجه نوشته شده است تا این نامه به آن وزارت‌خانه‌ها ارسال گردد.