[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ تلگراف؛ از کردستان به [طهران]؛ شمارۀ ۴۱۰؛ تاریخ اصل: ۲۳/۵، تاریخ وصول: ۲۴/۵/[۱۳۲۳]

 

جناب آقای نخست وزیر

شمارۀ ۸۷۷۹ زیارت، متأسّفانه هنوز بخش‌نامهٴ ۷۴۴ به این فرمانداری نرسیده ولی چون از مدلول آن بی‌اطّلاع نیستم، اهتمام کامل در اجرای دستور شده و می‌شود. در این منطقه نگرانی نیست. ۲۴۶۴.

شمس مُلک‌آراء

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۰۲۵۹، تاریخ: ۲۶/۵/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای رییس دفتر، ۲۶/۵/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] آقای دکتر فاطمی، ۲۸/۵.

[حاشیهٴ ۴:] به پروندهٴ مربوطه ضمیمه و بایگانی شود. [ امضاء ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]