[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

دفتر وزیر

 

۱۷۲۴/م د د

۳۰ بهمن ۱۳۵۹

 

بسمه تعالی

 

خیلی محرمانه

 

همکار محترم آقای حسن خوشنویسان مدیرکل آموزش و پرورش تهران

به پیوست بخشنامه شماره ۸۴۳۹/ م - ۲۶ بهمن ۱۳۵۹ جناب آقای نخست‌وزیر و یکبرگ فرم ضمیمه جهت اجرای دقیق مفاد آن ارسال می‌گردد.

 

وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

محمدجواد باهنر

 

[مهر رسمی] دبیرخانه اداره آموزش و پرورش [ناخوانا] تهران

شماره: ۲/۴۶۷۳۴ تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۹

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

کارگزینی

بصورت محرمانه فعلاً بماند

۱۲ اسفند ۱۳۵۹

 

جمهوری اسلامی ایران

نخست‌وزیری

شماره: ۸۴۳۹/ م

تاریخ: ۲۶ بهمن ۵۹

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و کارخانجات و مؤسسات وابسته به دولت

 

مقتضی است به مسئولین مربوطه دستور فرمائید در مورد کارکنانی که از تاریخ اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن بدستور هر مقام و مرجع در آن واحد بدون حقوق از کار برکنار یا به حالت تعلیق در آمده‌اند و تا پایان اجرای این قوانین حکمی از طرف مراجع صلاحیت‌دار مندرج در قوانین مذکور در مورد آنان صادر نگردیده به ترتیب زیر اقدام نمایند.

۱-در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری مقررات استخدامی شرکتهای دولتی از تاریخ قطع حقوق مانند مستخدمین آماده بخدمت رفتار و احکام لازم صادر شود و حقوق مربوطه به آنان پرداخت گردد.

۲- در مورد سایر کارکنان دولت که در مقررات استخدامی آنان وضعیت آمادگی به خدمت پیش بینی نشده در این حالت خاص نظیر مستخدمین موضوع بند (۱) اقدام شود.

۳- در صورت صدور حکم از طرف دادگاه صالحه مبنی بر انفصال دائم مستخدمین موضوع بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه از خدمت دولت و این قبیل مستخدمین ملزم به استرداد کلیه وجوه دریافتی از تاریخ انفصال خواهند شد.

۴- موافقت با اجرای مفاد این بخشنامه در صلاحیت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی میباشد.

بدیهی است پرداخت این حقوق به افراد فوق‌الذکر بطور علی‌الحساب بوده و با تعیین تکلیف قطعی و نهائی آنان بر طبق لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تقدیم شده است ادامه خواهد یافت.

نخست‌وزیر

محمدعلی رجائی

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]