[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ تلگراف از زاهدان به [طهران]؛ شمارۀ: ۸۴۵؛ تاریخ اصل: ۲۶/۵؛ تاریخ وصول: ۲۷/۵/[۱۳۲۳]

 

جناب آقای نخست وزیر

۸۷۵۹، مراقبت‌ها[ی] لازم معمول، کسی نتوانسته است بخش‌نامهٴ ۷۴۴ را وسیلهٴ تعدّی قرار دهد. ۶۳.

از طرف فرماندار مکران، بنی‌اقبال

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۰۷۸۱، تاریخ: ۱/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] به سابقه ضمیمه و بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]