[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

بسمه تعالی

تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۶۰

شماره ۱۶۸۲۸ / ۳۰

وزارت کار و امور اجتماعی

با توجه به تقاضای شرکت سهامی زمزم وابسته به بنیاد مستضعفان در مورد اخراج افراد فرقه ضاله بهائی مقتضی است دستور فرمایند در پرداخت هرگونه حقوق و مزایای پایان خدمت به این قبیل کارکنان جلوگیری بعمل آید. بدیهی است پرداخت از بیت‌المال به افراد این فرقه فقط موکول به اخذ مجوز شرعی از حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود.

 

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت بشرکت سهامی زمزم عطف به نامه شماره ۳۵۴۲ مورخ ۱۴ آذر ۶۰ جهت اطلاع و پیگیری لازم ارسال میگردد.

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دفتر کارخانه شرکت سهامی زمزم تهران

شماره ۷۲۲۵

تاریخ ۲۵ آذر ١٣۶۰

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

زمزم خوزستان – جهت اطلاع و اقدام

 ۴۶۳ / ۴ – ٣٠ / ١٢ / ١٣۶۰

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

امور اداری: جهت اطلاع و اقدام [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]