[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

شماره ٢٩

تاریخ ۴ خرداد ۶۰

 

پیوست -----

بسمه تعالی

بخشنامه

اداره کل آموزش و پرورش

برخی از ادارات آموزش و پرورش در مورد شمول مستخدمین پیرو مسلک ضاله بهائیت به بخشنامه شماره ۸۴۳۹/م [تاریخ:] ۲۶بهمن۱۳۵۹ نخست وزیری منضم به بخشنامه شماره ۱۷۳۴ / م [تاریخ:]۳۰ بهمن۱۳۵۹  سئوالاتی مینمایند که برای روشن شدن ذهن مسئولان امر موضوع بعرض مقام وزارت رسید و مقرر فرمودند چون اصل استخدام این قبیل از مستخدمین خلاف قانون بوده است. لذا کارمندان مذکور مشمول بخشنامه مورد بحث نخواهند بود و در این زمینه بایستی مجوز دیگری کسب گردد.۱

مدیرکل امور اداری

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]