[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۲۳۲۸۶

تاریخ ١ بهمن ۱۳۵۹

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان زنجان

شبکه بهداری و بهزیستی شهرستان قزوین

پیوست

 

آقای امان اله فرمند تکنسین آزمایشگاه

باستناد دستورالعمل شماره ۷۵۶۰- [تاریخ:] ١ دی ۵۹وزارتی که رونوشت شماره ۸۰۳۵/م- [تاریخ:]  ١٨ دی  ۵۹سازمان منطقه‌ای بهداری استان زنجان جهت اقدام به این شبکه ارجاع گردیده برابر ماده ۶و۱۴قانون استخدام کشوری با توجه به اعتراف ذیل ورقه شماره۳۱۶/م- [تاریخ:] ١ بهمن ۵۹ مبنی بر قبول تبعیت از فرقه بهائیت بموجب این ابلاغ از تاریخ ١ بهمن ۵۹ بخدمت شما در شبکه بهداری شهرستان قزوین خاتمه داده میشود.

دکتر دلنواز

مدیر شبکه بهداری شهرستان قزوین

[امضا روی مهر رسمی]

١ بهمن ۵۹

اقدام کننده –محمدیان

گیرندگان رونوشت

١-واحد----- جهت اطلاع و رعایت مراتب فوق

٢-امور مالی شبکه جهت اطلاع و عدم پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ فوق‌الذکر

٣-کارگزینی

۴-سازمان منطقه‌ای بهداری استان جهت اطلاع و اقدامات بعدی ارسال میگردد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]