[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

هیئت مرکزی کل

اداره کل کارگزینی

تاریخ ٩ تیر ۱۳۵۸

پیوست

شماره: ١٣ /٨٨ [؟]١٩

[ناخوانا]

 

به: جمعیت شیر و خورشید سرخ ساری

 از: کارگزینی کل

موضوع: اعلام نظر

بازگشت بمرقومه شماره ۲۸۰۹ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۵۸ با توجه باینکه دین آقای بهروز بهروزی جزء ادیان رسمی

کشور نیست طبعاً نمی‌توان حکم استخدامی برای ایشان صادر کرد. ح

 

رئیس کارگزینی کل

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]