[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بهائیت در ایران

[تاریخ:] ١٨ مهر ١۴٠٠

 

انتشار کتاب «دانشگاه زیرزمینی بهائیان ایران» پرژه جدید نمایش راهبرد «مظلوم نمائی بهایی» و «فشار حقوق بشری»

بهائیت در ایران: بهائیت از حدود یکصد وشصت سال قبل تاکنون به عنوان یک فرقه انحرافی در جامعه ایران مطرح شده است. در این مدت حکومت ها و نهادهای مذهبی همواره واکنش تند ومنفی نسبت به این گروهک ابراز داشته اند. فراوانی ردیه نویسی علیه بهاییت نشان از عدم قبول آنان در جامعه ایران بوده است. بررسی فعالیت هایی یکصدوشصت ساله بهاییت نشان می دهد که آنان همواره با انجام فعالیت های گسترده تبلیغاتی به دنبال اثبات خود بوده اند وعلی رغم تلاشهای گسترده در این مدت نتوانستند، حتی  یک برگه مهمور وسند تأییدی از مجامع ایرانی و اسلامی بگیرند و رسمیت این فرقه همواره محل تأمل وخدشه جدی قرار گرفته است.برای فرار از این افتضاح بزرگ تاریخی، فرقه ضاله با پروپاگاندا و تبلیغات رسانه ای انبوه و با راهبرد «مظلوم مقتدر» سعی دارد چهره غیرمشروع خود را موجه نشان دهد و در مواقع خاص با ترفندهای خاص خود را در جوامع «ستم کش» مطرح کند شاید عدم مشروعیت خود را به نوعی کتمان کند؛ مسیری که صهیونیست ها برای فرار از غصب فلسطین آن را پی می کنند.

این فرقه با پروپاگاندا و شیوه های تبلیغات رسانه ای انبوه و با راهبرد «مظلوم مقتدر» سعی دارد چهره غیرمشروع خود را موجه نشان دهد و در مواقع خاص با ترفندهای خاص خود را در جوامع «ستم کش» مطرح کند. مسیری که صهیونیست ها همزمان با آنها در اسراییل و جهان پیگیری نمودند تا به نوعی حضور غاصبانه خود را در سرزمینهای اشغالی مشروع جلوه دهند. در این راستا سال گذشته انتشارات باران مستقر در استکهلم سوئد؛ اقدام به انتشار کتابی در مورد وضعیت آموزش عالی بهاییان در ایران نمود. این کتاب چنانچه در مقدمه آن ادعا شده بر اساس مجموعه مصاحبه هایی تنظیم شده که با بهایی در زندان تنظیم شده است وادعاهایی در آن مطرح شده که  نخ نما شده ادعا های بیش از ۴٠ سال گذشته است.

معلوم نیست تشکیلات بهائیت چرا از واقعیت خیانت و خباثت خود و پیروانش در دوره سلطنت پهلوی اول و دوم به مردم ایران نمیگوید . آیا مردم ایران از ایادیها، یزدانیها، ثابت پاسالها، صنیعی ها و از همه مهمتر شکنجه گر معروف بهائی شاغل در ساواک ثابتی ونوچه اش توانگر بهائی را از یاد خواهند برد. آقای احمدی بهتر بود قبل از آنکه در مورد ادعای اقلیتی غیر قابل قبول از سوی مردم ایران سخن بگویند تاریخ بهائیان و خیانت آنان به مردم مسلمان ایران را مورد مطالعه قرار میدادند. اگر بگوئیم دربار پهلوی دوم توسط بهائیان اداره ومدیریت میشده، گزافه نگفته ایم. اگر آقای احمدی میخواهد واقیت بهائیت و تشکیلات تحت مدیریت سرویس اسرائیل آنرا بشناسد بهتر آن است که به مطالعه تاریخ و خصوصا سلطنت پهلوی دوم بپردازد و اینطور جانبدارانه از فرقه ای که سراسر ظلم و تعدی به مال و ثروت این مردم بوده است دفاع نکنند . گرچه از امثال آقای احمدی اموئی بیش ازاین انتظار نیست آنها که به روی واقعیات چشم میبندند و بیشتر به دنبال ایجاد هیجانات روانی با پشتوانه غوغا سالاری رسانه ای هستند نمیتوانند و یا اینکه منافع سیاسیشان نمی گذارد واقعیات را ببینند.

حامد محمودی مهر ١۴٠٠

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]