عکسی از ساکنین بهائی این قریه‌ که مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند