[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۳۷۷۹/۳۳۱۴۸؛ تاریخ: ۲۳/۶/۱۳۲۲؛ محرمانه

 

استانداری دهم

با عطف به نامهٴ شمارۀ ۲۸۳ – ۳/۶/۲۲ راجع به تظاهرات بهائی‌ها در نجف‌آباد، قدغن فرمایید از هر نوع تبلیغات و تظاهراتی که موجب تهییج مردم و ایجاد بی‌نظمی و اختلال امنیّت عمومی است، جدّاً جلوگیری نمایند.

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۲۹۵ – ۳۱/۶/۲۲، محرمانه، ادارۀ شهربانی اصفهان: عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۵۷/۶۹۰ راجع به تظاهرات بهائی‌ها در نجف‌آباد، رونوشت نامهٴ ۳۷۷۹/۳۳۱۴ وزارت کشور به پیوست برای اطّلاع ارسال می‌شود. از طرف استاندار استان دهم. [امضاء].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]