[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ [ شمارۀ: ۶۵۳ ]؛ مورّخهٴ: ۳  تیر  ۲۳؛ استخراج تلگراف فرماندار آباده از شیراز

 

کشور

۲۳۴، از رؤسای ادارات دولتی، کسی تظاهری به بهائی بودن نمی‌کند. فقط اعلایی متصدّی دفتر فرمانداری آباده رسماً بهائی است که باعث هو و جنجال شده بود، ضرورتاً روانهٴ شیراز، از استانداری شمارۀ ۲۵۹ – ۹  خرداد  ۲۳ تقاضای صدور حکم برای دیگری شده. ۶۵۳.

فرماندار آباده، عارفی

 

[حاشیهٴ ۱:] تلگراف ۲۳۴ را بدهید.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۳۱۴، تاریخ: ۴  تیر   ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]