[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از: مر. آ.مهن (روابط عمومی)

به: ستاد نزاجا (کمیته نظامی امام)

شماره: ۵/۴۳/۳۰۷ – ۱۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۵۸

موضوع: نظریه انجمن اسلامی پادگان بروجرد در باره سرگرد مهندس میثاق لقائی

مقام عالی را آگاه میسازد.

۱-در اجرای امریه شماره ۴۵/۳-۷۰۱/ ش- ۱۵ آذر ١٣۵۸ نزاجا – سرگرد مهندس میثاق لقائی بعلت داشتن مسلک بهائی گری از خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران اخراج گردیده است.

۲- انجمن اسلامی پادگان بروجرد در جلسه هفتگی در ساعت ۱۱۳۰ مورخه ۲۱ آذر ١٣۵۸ یکی از مواردی را که مورد بررسی قرار داده، مربوط به اخراج سرگرد لقائی و محاسن و معایب اخراج اینگونه پرسنل می‌باشد. لذا پیشنهاد انجمن فرهنگی بشرح مندرج در بند ۳ باستحضار میرسد. استدعا میشود مقرر فرمائید اوامر عالی را ابلاغ نمایند.

۳- پیشنهاد انجمن فرهنگی اسلامی پادگان بروجرد.

بنظر این انجمن اخراج سرگرد لقائی و پرسنل مشابه محاسن و معایبی به شرح زیر دارد.

الف – محاسن:

اخراج نامبردگان از ارتش ایجاب مینماید که مادام‌العمر از بیت‌المال مسلمین استفاده ننمایند.

ب – معایب:

(۱)-این عمل ارتش مغایر عدل اسلامی و برای اسلام زیان آور است زیرا در این موقعیت ناراضی کردن آنها به صلاح و صرفه نمی‌باشد.

(۲) – دشمنان مملکت در اسرع وقت با آنها تماس حاصل کرده و بمصداق شکم گرسنه ایمان ندارد. مسلماً تعدادی از آنان را خریداری خواهند نمود. چنانچه مرتکب خلافی شده‌اند بایستی محاکمه و مجازات شوند در جائیکه محکومین دادگاه انقلاب مستمری دریافت مینمایند، اخراج تعدادی از پرسنل با عدل و مساوات اسلام منطبق نمی‌باشد.

(۳)- صرفنظر از موارد فوق، زن و فرزندان آنها تقصیری مرتکب نشده و در نهایت اینان هموطنان ما هستند که در صورت خبط و خطا بایستی راهنمائی و هدایت گردند.

ضمناً سرگرد لقائی یکی از پرکارترین افسران مر آ مهن بوده و چه قبل و چه بعد از انقلاب با نهایت صمیمیت حتی پس از اخراج بوظایف محوله عمل مینماید؛ و یگان مربوطه هیچگونه نارضایتی از نامبرده ندارد. لذا پیشنهاد میگردد.

((الف)) – با درجه فعلی بازنشسته گردد.

((ب)) – کلیه وجوهاتی که از حقوق دریافتی وی از بدو خدمت تا کنون بابت بازنشستگی کسر گردیده بمشارالیه مسترد گردد.

((پ))- سنوات خدمت وی باز خرید گردد.

((ت)) – تأمین زندگی افسر فوق با پرداخت مستمری.

 

سرپرست مر. آ. مهن: سرهنگ مهندس ستاد آقا بیگی

 

گیرندگان:

۱- ر – س نزاجا (معاونت پرسنلی) بازگشت بامریه شماره ۴۵ / ۲-۷۰۱ / ش – ۱۵ آذر ۱۳۵۸ جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی.

۲- ر – پ وآج مر مهن جهت آگهی.

۳- ف – دا. مهن جهت آگهی.

 

اقدام کننده – ستوان دوم محمدی

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

رونوشت برابر اصل است.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]