[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

ستاد عملیاتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی

فاضل آباد گرگان

 

تاریخ ۴ مرداد ۶۰

شماره -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

طبق اظهارات آقای محمد حسین بیگمی ساکن فاضل آباد شغل شیشه فروشی از تاریخ فوق تا ۱۴ مرداد ۶۰ حق تخلیه از مغازه خود دارند که با رضایت و عدم دخالت مردم تصمیم خود را به اجرا درآورند

نماینده دادگاه انقلاب اسلامی

[امضا]

۴ مرداد ۶۰