[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ شمارۀ: ۸۶۶۴/ م؛ تاریخ: ۲۶آذر ۱۳۲۹؛ محرمانه

 

ریاست کلّ دفتر نخست وزیری

پیرو شمارۀ ۷۸۷۸ – ۱۲آذر ۱۳۲۹ ضمن اعادهٴ مرجوعهٴ شمارۀ ۲۲۸۸۵/۱ – ۲۲آبان ۱۳۲۹ به استحضار می‌رساند: به شرحی که از استانداری دهم طیّ نامهٴ محرمانهٴ شمارۀ ۱۳۵۸۳ – ۱۲آذر ۱۳۲۹ اطّلاع می‌دهند، نمایندگان استانداری، ژاندارمری و دادگاه در بروجن به موضوع اختلافات رسیدگی نموده و پروندهٴ مرتکبین آتش‌سوزی به دادگاه محلّ احاله گردیده است و به علاوه سروان حکمی رئیس ژاندارمری که رفتارش مورد اعتراض اهالی بوده، تعویض و به جای نام‌برده ستوان طاهری منتقل و مشغول کار گردیده است.

رییس ادارۀ انتظامات، [امضاء]، ۲۵آذر ۱۳۲۹

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]