[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری زابل؛ شمارۀ: ۱۲۰؛ تاریخ: ۹مهر ۱۳۲۲؛ محرمانه

 

وزارت کشور - ادارۀ سیاسی

عطف به شمارۀ ۱۹۳۶/۲۵۷۷۹ – ۲۸تیر ۱۳۲۲ و ۲۴۷۱/۲۶۲۲۵ – ۲۷خرداد ۱۳۲۲ با اعادهٴ عین دادخواست، به عرض می‌رساند: طبق گزارش شمارۀ ۲۱۴ – ۲۶شهریور ۱۳۲۲ شهربانی که رونوشت به پیوست تقدیم می‌شود، اشخاص منظور تظاهر علنی که موجب پیگرد باشد، نمی‌نمایند، ولی به طور کلّی اهالی زابل از ورود بهائی‌ها نگران و بدین‌جهت مبادرت به دادخواست نموده‌اند. مشارٌالیهم در شهر زابل مبادرت به خرید مستغلّات نموده، البتّه به قیمت گزافی و نگرانی مردم را این قسمت بیشتر تأیید نموده است. ولی فعلاً از خرید مستغلّات نیز خودداری و عملیّاتی نمی‌نمایند. با وجود این آموزش مجدّد داده شد که به محض تظاهر جدّاً تعقیب شوند.

فرماندار زابل، خزیمه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۲۰۲۴، تاریخ: ۳آبان  ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۵۱۲۹، تاریخ: ۵  آبان  ].

[حاشیهٴ ۴:] سابقه.

[حاشیهٴ ۵:] فعلاً اقدامی ندارد، بایگانی شود. ۱۶آبان  .

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]