[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت مخابرات ایران

اداره کل مخابرات استان [ناخوانا]

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۱۴۸۴/ ۶۷۷

تاریخ : ٧  اردیبهشت ۶۵

پیوست------

 

بسمه تعالی

به : ام‌البنین تبیانیان

از :اداره مخابرات گنبد کاوس

احتراماً به اطلاع میرساند نوبت فیش تلفن شما میباشد بعلت اینکه تصمیم اداره بر این است که به افراد بهائیت تلفن واگذار نشود و شما هم عضو فرقه بهائیت هستید تلفنی واگذار نمی‌شود جهت استرداد ودیعه خود به اداره مراجعه نمائید در صورت عدم مراجعه هیچگونه اعتراضی نمی‌توانید داشته باشید%

علیزاده

رئیس اداره مخابرات گنبد کاوس

[امضا]

٧ اردیبهشت ۶۵

اقدام کننده : امور مشترکین

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]