[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اداره کل بازرگانی استان تهران

شورای اسلامی نظارت بر توزیع کالای شهر تهران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ۲ دی ۶۵

شماره -----

پیوست -----

 

طبق دستور ستاد صدور دفترچه بافرادیکه عضو فرقه ضاله بهائیت میباشند چنانچه خودشان اقرار نمودند دفترچه داده نشود و ما هم از خودشان سؤال نمودیم ایشان به این امر اقرارنمودند و ما هم مطلب را به ستاد صدور دفترچه رساندیم آنها گفتند بفرستید بیآید ستاد و بنده هم ایشان را به ستاد صدور راهنمائی نمودم و از طریق ستاد صدور نیز دفترچه‌اش به شورای محله ندادند .% والسلام

[مهر رسمی] شورای اسلامی نظارت بر توزیع کالای شهر تهران

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]