[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت کشور

شهربانی جمهوری اسلامی ایران

شهربانی گنبد کاوس

شماره

تاریخ

پیوست

 

از شهربانی گنبد کاوس

شهربانی استان مازندران (گنبدکاوس)

 

بسمه تعالی

 

از دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی استان مازندران- گنبدکاوس به شهربانی گنبد کاوس -- بدینوسیله بدیع الله مکاریان بهائی معروف گنبد که از سنگسر (مهدی‌شهر) به این مکان آمده و با سرمایه هژبر و روشن با رباخواری و نزول‌خواری و سلف‌خری در دشت می‌کرده و با ضدانقلاب و ستاد خلق ترکمن همراهی می‌کرده و در هرکجا ضربه به انقلاب اسلامی ایران میزده به مدت پنج سال زندان با کار محکوم میگردد تا در اوین سپری کند ٠

 حاکم شرع صادق خلخالی

به شهربانی گنبد ابلاغ شد

امضاء

٢٧ بهمن ۵۸

۱۵۹۴۳ /۲۱۶۴۸ /١٢ -[تاریخ:] ٢٧ بهمن ۵۸

 

رونوشت برابر اصل است

مسئول دفتر زندان گنبد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]