[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادستانی کل در امور دادسراهای انقلاب اسلامی

دادسرای انقلاب اسلامی کازرون

 

[یادداشت دستنویس]

۴۲۲۲ تلفن دادسرای انقلاب اسلامی کازرون

۶۷۹۱

 

 

شماره ۱۲۳ / ۶۷ [احکام]

تاریخ -----

پیوست -----

در پاسخ نامه به شماره فوق اشاره شود

 

بسمه تعالی

 

بدینوسیله گواهی میشود که طبق صورتجلسه مورخ ۲۰ آذر ۶۷ آقای علی اکبر روحانی مبلغ هفت میلیون ریال بابت سال اجاره اموال توقیفی خود از این دادسرا طلبکار میباشد گواهی بنا به در خواست نامبرده صادر گردیده است %

مسئول امور مالی دادسرای انقلاب اسلامی کازرون

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]