[اطلاعات شخصی افراد [حذف شده] است.]

 

بسمه تعالی

کمیته موقت انقلاب اسلامی

 

شماره ۴۵۵۰

تاریخ ۱۰ شهریور ۵۸

 

آقای رضا کوشکستانی به اتفاق همراهان مسلح

موضوع مأموریت: بازرسی منزل عباس مهرابی در صورت لزوم احضار ایشان

محل مأموریت: خیابان قره نی

از تاریخ ۲۰ شهریور ۵۸ الی اطلاع ثانوی

سرگروه: آقای رضا کوشکستانی

انتظامات-مهروامضاء

[امضا روی مهر رسمی]

آدرس: [آدرس]