[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۴۷۵۳۰ /۶

تاریخ ۶ آبان ۱۳۶۹

پیوست -----

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

 

"بسمه تعالی"

 

خانم کیهاندخت ثابتیان

به نشانی: شهرستان بابل، [آدرس]

بازگشت به رونوشت نامه مورخ ١٧ شهریور ١٣۶۹ شما اشعار میدارد:

نظر به اینکه با توجه به رأی شماره ۹۵ مورخ ٢٩ بهمن ١٣۶۲ هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت بهداری مرحوم منوچهر درخشانیان به انقضای دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت (به اتهام انتصاب به فرقه ضاله بهائیت) محکوم گردیده است، لذا پرداخت مستمری به بازماندگان آن مرحوم مجوز قانونی ندارد.

٢٢ /٣

یحیی جعفری

[امضا]

مدیر کل مستمریها

رونوشت به:

دفتر هیأت مدیره و مدیر عامل بازگشت به نامه وارده بشماره ٧١٠٨ مورخ ١٢ شهریور ١٣۶۹ جهت اطلاع.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]