[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: -----

تاریخ: -----۲۵

پیوست: -----

 

[آرم]

شهرداری شیراز

مدیریت محترم عامل اتحادیه شهرداریهای منطقه جنوب

شهرداری در نظر دارد آقای کریم مهدی زاده نادری کارمند حسابداری شهرداری را بعلت بی‌توجهی بمسئولیت اداری بازخرید نماید و چون نامبرده متعهد بمذهب بهائی میباشد که این امر باعث سرو صدا و ناراحتی افراد متدین شهر گردیده، لذا خواهشمند است با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۴ آذر ۵۷ مقرر فرمایند نسبت به بازخرید مشارالیه اقدام عاجل معمول و از نتیجه شهرداری را مستحضر فرمایند./

سید مهدی ابطحی

شهردار شیراز

[امضا]

 ۷ اسفند ۵۷

-

رونوشت:

اداره حسابداری و امور مالی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ضمناً شایسته است تا تعیین وضع باز خرید از پرداخت حقوق و مزایای نامبرده خودداری فرمایند.

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

[شماره:] ۴۳۱۰۰

[تاریخ:] ۷ اسفند ۵۷

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه] [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]