[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حزب رستاخیز ملت ایران

استان فارس

شهرستان استهبان

تاریخ ٩ اسفند۵۷

شماره ک – ١٠٢

پیوست -----            

 

ریاست دانشسرای عشایری:

طبق اطلاع رسیده آقای حجت الله فهندژ لوله کش را تنها بعلت بهائی بودن از کار برکنار کرده اند ، لذا بنا به امر حضرت امام خمینی تا اطلاع ثانوی که توسط ایشان صادر خواهد شد اقلیت های مذهبی میتوانند سرکار خود باشند بشرط اینکه عامل فساد نباشند،  بنابراین طبق فرمایش ایشان ، بشرطی که آقای فهندژ تنها به حرفۀ لوله کشی خود بپردازند ایشان را به سرکار بپذیرید و چنانچه حقوق ایشان عقب افتاده باشد در این مورد نیز اقدام فرمائید.

ستاد عملیات انقلاب اسلامی

شورای اطلاعات و اخبار

[مهر ناخوانا]
[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]