[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

جزوه دان -----پرونده -----صفحه -----

رونوشت -----مورخه -----۱۳

بسمه تعالی

دادنامه شماره ۱۵۸

مورخه ٢٢ اردیبهشت ٧٠

پرونده کلاسه ١٨/ ۶۸/ ۱۳۵۳

 

مرجع رسیدگی- شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری

 آقای اکبر زرین قلم – رئیس و آقای شعبانعلی تقیان- مشاور

 شاکی- آقای ابراهیم معبودیان فرزند فیض اله مقیم تهران [آدرس موجود است]

طرف شکایت نخست‌وزیری سابق

خواسته– اعتراض به ضبط گذرنامه

 

گردشکار- شاکی شکایت‌نامه‌ای بخواسته مندرج در فوق [ناخوانا] تقدیم که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه بکلاسه ١٨/ ۶۸/ ۱۳۵۳ ثبت گردید که ضمن انجام تشریفات قانونی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به‌طرف شکایت و وصول پاسخ آن پس از مطالعه محتویات پرونده و ملاحظه نظریه آقای مشاور محترم ختم دادرسی را اعلام بشرح زیر مبادرت به اصدار رای مینماید:

 

((رأی دیوان))

در خصوص شکایت آقای ابراهیم معبودیان فرزند فیض‌الله بطرفیت نخست‌وزیری سابق بخواسته اعتراض به ضبط گذرنامه.

نظر باینکه بحکایت نامه شماره ۱۴۴۸/م/۱۲۵ مورخه ٢ اردیبهشت ٧٠ مدیرکل امور گذرنامه ریاست جمهوری شاکی در مورخه ۴ اردیبهشت ۶۹ گذرنامه خود را دریافت داشته و مجوز خروج از کشور نیز برایشان صادر گردیده است. بلحاظ تحصیل حاصل بودن خواسته و تحقق نسبت بشاکی قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود.آ

اکبر زرین قلم

 رئیس شعبه ١٨ دیوان عدالت اداری

[امضا]

[مهر رونوشت برابر با اصل است]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]