[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شماره -----

تاریخ ----- ۱۳۳

پیوست -----

 

استانداری پنجم

 

صورت‌مجلس

در تاریخ ۱۳ آبان ۳۵ در مورد تحویل محفل بهائیها چون مقرر بود با صدور دستور مرکز محافل به خودشان تحویل گردد و قبلاً کلیۀ اثاثیه آن در سالن محفل گذارده شده بود و درب آن قفل و کلید در فرمانداری باقی‌مانده بود اینک حسب دستور شماره ۱۱۱۰۰ / س / ۶۳۹٢٧ -[تاریخ:] ۳ آبان ۳۵ وزارت کشور که آقای نصراله رستگار را معرفی و دستور فرموده‌اند هرکس را که ایشان تعیین کنند محفل به او تحویل گردد اینک به‌موجب معرفی ایشان محفل مزبور و کلید آن به آقای رضوانی مدیر داروخانه رفاهیت تحویل گردید

نماینده فرمانداری احمد هژبر

[امضا]

نصراله رستگار

[امضا]

رضوانی

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]