[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

گزارش

محترماً بعرض عالی میرسانم من پاسبان کرامت الله لهراسبی و پاسبان منوچهر دشتی چون بدستور سرکار افسر نگهبان به اتفاق آقای کورش طلاعی [طلائی] و آقای مهندس عبداالحسین [ناخوانا] رفتیم خانه را نگاه کردم و جا را ویران کرده بودن نصف خانه از بین رفته است یک [ناخوانا] کردم و کسی در محل نبود.

مراتب جهت اطلاع به عرض رسید

[امضا]

پاسبان کرامت الله لهراسبی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]