[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٣ آبان ۶۳ به تاریخ سیزدهم آبان ماه شصت‌وسه

تاریخ به حروف نوشته شود

 

بانک ملت

شعبه -----

[مهر اداری]

 شعبه دوراهی یوسف‌آباد اول اسدآبادی

[شماره:] ۶۴۷۵۱۵- ۶

[تعرفه اداری]

 

به‌موجب این چک مبلغ هفتاد و نه هزار و پانصد و بیست و پنج ریال تمام در وجه بانک سپه اداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلام بابت باز پرداخت حق بیمه عزیز اله دهقانی تفتی پردازید.

حساب شماره: [حذف شده]

/۷۹۵۲۵ ریال

[امضا]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

١٣ آبان ۶۳ به تاریخ سیزدهم آبان ماه شصت‌وسه

تاریخ به حروف نوشته شود

بانک ملت

شعبه -----

[مهر اداری]

شعبه دوراهی یوسف‌آباد اول اسدآبادی

[شماره:] ۶۴۷۵۱۴-۶/ب

[تعرفه اداری]

 

به‌موجب این چک مبلغ دو میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و سیصد و هشتاد و هشت ریال تمام در وجه بانک سپه اداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بابت بازپرداخت حقوق بازنشستگی عزیز اله دهقانی تفتی پردازید

حساب شماره [حذف شده]

۲۳۴۶۳۸۸ ریال

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]