[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک سپه

 تاریخ ٢٢ مهر ۱۳۵۹

شماره ۶ /۵۴۴۱۱/ب

به استوار یکم بازنشسته کرامت قدرتی حصاری

از: اداره امور نیروی مسلح جمهوری اسلامی

موضوع:-----

 

به‌موجب نامه شماره ٩/٠٣/٧٠١ مورخ ١٩ شهریور ١٣۵۹ از ابوب – ا- جا دایره بازنشستگی بعلت بهائی بودن مقتضی است جهت تنظیم فرم تعهد عدم تبلیغ مرامی به ادامه بیمه بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی مراجعه شود در صورتیکه از تنظیم فرم تعهد عدم تبلیغ مرامی خودداری شود حقوق بازنشستگی شما قطع خواهد شد

اداره امور نیروی مسلح جمهوری اسلامی

[اسم و امضا]

[اسم و امضا]

 

گیرنده:. ابوب – ا- جا دایره بازنشستگی بازگشت بنامه شماره فوق جهت اطلاع

٢ وزارت دفاع ملی (آج) پیرو نامه شماره ذکر شده از ابوب – ا- جا جهت استحضار

[ناخوانا]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]