[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت دادنامه شماره ١٠٧بزه کاشان مورخه ١٧ بهمن ١٧ در خصوص ادعانامه شماره ٧٢ آقای مدعی‌العموم بدایت کاشان به خلاصه اینکه عباس فرزند فضل‌الله بیضائی عطار/ ٢٣ساله اهل آران ساکن آران کوی درب مسجد قاضی متهم است که واقعه ازدواج خود را در محضر رسمی به ثبت نرسانیده و بر حسب اقرار او گناهش ثابت مدعی العلوم طبق ماده ١ از قانون ازدواج مصوب سال ١٣١٠ صدور حکم مقتضی را درباره او خواستار است پس از وصول پرونده و تعیین نشست رسیدگی و بیان عقیده آقای مدیر دفتر بجای مدعی العلوم و استماع بیانات و آخرین دفاع متهم به دادگاه بزه کاشان به تصدی آقای علیم مروستی در تاریخ ١٣ بهمن ١٧ به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید نظر به اینکه متهم با ارشاد و راهنمائی که در دادگاه به او شد که چنانچه ورقه نکاح نامه دیگری مطابق مقررات مملکتی که در دست دارد تنظیم نموده و به ثبت برسانید و این ورقه را که میگویی به آئین بهائی تنظیم گردیده و ثبت نمی‌کنند برای خودت باش اظهار داشت که چنین کاری نمی‌کنم و همین ورقه که قاعده بهائی تنظیم کرده به ثبت‌اسناد فرستاده‌ام اگر به ثبت می‌رسانید برسانید والا برای کشیدن مجازات طبق مقررات قانونی حاضرم بنابراین دادگاه طبق ماده اول قانون ازدواج اصلاح‌شده در خرداد /۱۳۱۶ و از لحاظ اینکه متهم مصر است در تخلف از انجام وظیفه قانون و هیچ جهتی برای تخفیف از حداکثر مجازات در ماده مزبور نیست و به نظر دادگاه نمی‌رسد مشارالیه را که عباس بیضائی فرزند فضل‌الله ٢٣ساله شغلش عطاری اهل و ساکن آران کوی دری مسجد قاضی از توابع کاشان خود را معرفی نموده محکوم به شش ماه حبس تأدیبی می‌نماید و این رأی پس از ابلاغ به متهم و پارکه [که پس از] بدایت قابل استیناف است این رأی حضوراً در دادگاه به متهم ابلاغ شد دادرس دادگاه نخستین کاشان علیم مروستی مهر محکمه حقوق ابتدائی کاشان ملاحظه شد فخرالدین ۲۴ بهمن ١٧ پس از قطعیت به نظر رسانید.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]