باقی‌مانده قبرستان مهدی‌آباد یزد. سنگ قبر‌ها را برداشته‌اند و سطح قبرها را خاک پوشانده  است