[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ ٢٨ مرداد ۱۳۶۵

شماره  ۲۸۴ / ٢٢٢ / ۵۵  پ

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

بانک ملت

[مهر:] محرمانه

اداره کل امور کارکنان

 

سلام علیکم

عطف بنامه شماره ٢٠٠/م مورخ  ۱۵ آبان ۶۴ باطلاع میرساند:

آقای فیاض مبشر فرزند علی دارای شماره شناسنامه تسجیل [حذف شده] وابسته به فرقه ضاله بهائیت است %

[مهر محرمانه]

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

[ناخوانا]

[دو امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]