[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ اظهار نامه

 

تاریخ: ١٣ مهرماه ١٣٩٠

شماره: ١٩٣

پیوست: -----

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده: سمنان – بلوار ١٧ شهریور شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان

موضوع اظهارنامه: به شرح متن

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مهدیشهر – [حذف شده] – شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار آقای نجات الله خانجانی

خلاصه جواب: ١٨ مهرماه ١٣٩٠

 

مخاطب محترم

با سلام

از آنجاییکه آب استحصالی از چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره ۴٠٠ / ١٣٠١ / ٣٣۵ مورخ ٢٢ دیماه ١٣٨٧ جهت شرب اراضی موضوع قرارداد رسمی واگذاری اراضی منابع ملی به شماره ٢١٠٩٠ مورخ ١ مهرماه ١٣٧۴ اختصاص یافته است و حسب اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان قرار داد اجاره موصوف فسخ گردیده و با این توصیف چاه مورد سخن هم اینک فاقد اراضی تحت شرب می‌باشد لذا این شرکت در نظر دارد به استناد بند (ز) ماده (٢۴) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به ابطال پروانه بهره برداری یاد شده و پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه اقدام نماید. بنابر این مقتضی است حداکثر طرف مدت یک هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه نسبت به استرداد اصل پروانه بهره برداری مارالذکر و نیز فراهم نمودن مقدمات پر کردن چاه اقدام و نتیجه را به این شرکت اعلام نمایید.

بدیهی است پس از انقضای ضرب الاجل فوق و عدم اقدام موثر در این مورد این شرکت ضمن طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها، راساً نسبت به ابطال پروانه بهره برداری یاد شده اقدام و از طریق مراجع قضائی چاه مزبور را پر و مسلوب‌المنفعه خواهد نمود و با تحقق این امرکلیه خسارات مترتبه بر اقدامات انجام شده اعم از مخارج مربوط به پر کردن چاه و هزینه دادرسی و... را از طریق مراجع قضایی و از باب قاعده تسبیب از آن شرکت وصول خواهد نمود و ادعاها و اعتراضات آتی آن شرکت مسموع نخواهد بود.

در خاتمه چنانچه پاسخ و یا توضیحی در خصوص مطالب معنونه فوق دارید در ستون خلاصه جواب مرقوم فرمایید.

 

اتابک جعفری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل [امضاء]

 

[مُهرهای مختلف در ذیل صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]