[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

از ستاد گروه ٢٢ توپخانه [ناخوانا]

به ت – ف – نزاجا (مدیریت پرسنلی مد کارگزینی افسران)

شماره ٢٦ – ٠٣ – ٧٠١ - ١

تاریخ١٣ بهمن ١٣٥٨

 

موضوع: افسران اخراجی بمسلک بهائی

بازگشت با [ناخوانا] شماره ٦٦ – ٠٣ - ٤٠٣ [تاریخ:] ٣  بهمن ١٣٥٨

 

سه نفر از افسران مشروحه زیر که از تاریخ ١ دی ٥٨بعلت مسلک بهائی از ارتش جمهوری اسلامی اخراج گردیده بودند این یگان از نحوه خدمت نامبردگان رضایت دارد و در مدت خدمت هیچگونه تبلیغ مرامی ننموده‌اند استدعا میشود مقرر فرمائید برابر تبصره ٢امریه فوق در مورد سنوات خدمت بازنشستگی مشارالیها اوامر مقتضی صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.%

سرپرست گروه ٢٢ توپخانه: سرهنگ ستاد رضا رضائی

[امضا]

١-سرگرد سمیع الله توکلی

٢-سرگرد منوچهر اصلاح پذیر

٣-ستوان یکم مصطفی خطیبی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]