[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

بسم الله الرحمن رحیم

فرم شماره ١

۳۹۰/ ۶ /۷ ب [تاریخ:] ٢٩ شهریور ۶۲

رأی شماره ۴۴ تاریخ ۲۹ شهریور [۶۲] ١٣٢٢

مرجع رسیدگی: هیات بدوی باز سازی نیروی انسانی [ناخوانا] فارس

نوع اتهام: عضویت فرقه ضاله بهائیت و ازدواج با زن بهائیه که در نتیجه اعمال منافی عفت عمومی است که در حکم زنا می‌باشد.

گردش کار: پرونده اتهامی آقای محمد حسین، نام خانوادگی حقیقی، فرزند غلامحسین، متولد ۱۳۰۲ ، شماره شناسنامه [حذف شده] ، صادره از [حذف شده] ، پست سازمانی رئیس سابق بخش حفظ [ناخوانا] ،سابقه کار باز نشسته ،محل کار فارس، شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] ،تحصیلات پنجم متوسطه، متأهل، توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۶۲ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را بشرح زیر اعلام میدارد:

رأی هیات

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق -×- و مدافعات متهم-×- اظهارات شهود -×- اظهارات مطلعین -×- و نامه۳۴۰/۶/ ۷ ب[ تاریخ] ۸ مرداد ۱۳۶۲ و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهامات منتسب به متهم بنظر هیات ثابت و محرز است و جرائم نامبرده منطبق است با

۱-عضویت فرقه ضاله بهائیت وعدم تکذیب در روزنامه موضوع بند ١ ماده.١٩؛ و

۲-اعمال منافی عفت عمومی بخاطر ادامه ازدواج با بهائیه موضوع بند.١. ماده.١٨

قانون باز سازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستندا به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد:

این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می‌باشد -×-

هیات بدوی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]