[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شما و مطبوعات

مطالب خصوصی و مورد نياز ادارات و اشخاص را از روزنامهها بريده و ميفرستيم

تهران: خيابان سعدی پاساژ سعدی ـ صندوق پست «۵۱۷»

تلفن ۳۲۵۹۷

تأسیس ۱۳۲۷

روزنامه تهران مصور

شماره ۶۱۳

تاريخ ۵ /۳

مسئول. سليمانزاده

 

فرقه اسمعیلیه بآقاخان شکایت کرد

گزارش خصوصی که این هفته از محلات رسیده حاکیست که اخيراً عدهای شیاد و استفاده جو در محلات از جریان مبارزه با بهائیها سوءاستفاده کرده و زحماتی برای پیروان فرقه اسمعیلیه ایجاد کردهاند و این امر ايجاد نگرانی بین پیروان آقاخان نموده و نامه‌ای برای او نگاشته و از وی خواستهاند که از دولت ایران تقاضا کند از حمایت و پشتیبانی خود نسبت بفرقه اسمعیلیه دریغ نورزد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]