[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

ابلاغ قرار صادره به خانواده زندانی

تاریخ ٢٩ اردیبهشت ۶۳

شماره [ناخوانا]

پیوست-----

 

خانواده محترم زندانی خانم توران خادم فرزند موسی بدینوسیله باطلاع میرساند طبق تصمیم مقامات قضائی زندانی/متهم مزبور قرار است با شرایط ذیل (کفالت ) از زندان آزاد شود. لازم است حداکثر ظرف مدت دو (٢) روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه با ارائه مدارک و رعایت شرایط تعیین شده به دادسرای انقلاب اسلامی (قسمت آزادیها) بنشانی لونا پارک قسمت آزادی ٨ تا ١١ غیر از پنج شنبه‌ها مراجعه و تعهدات لازم را در قبال آزادی متهم مزبور بسپارید شرح تعهدات و شرایط و مدارک لازم:

١-کفالت یا کفالت و وجه الکفاله معادل/ -----ریال

الف- کفیل باید دارای شناسنامه عکس دار و یا کارت شناسائی معتبر باشد.

ب- ارائه دو برگ فتوکپی شناسنامه کفیل، زندانی، پدر و مادر زندانی از صفحات اول و دوم

پ- از اقوام درجه یک زندانی کفالت پذیرفته نمیشود

ت- کفیل باید از کسبه معتبر و یا از کارمندان دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. در صورت اول فتوکپی جواز کسب با ارائه اصل آن و در صورت دوم معرفی نامه از اداره مربوطه ضرورت دارد.

٢- وثیقه-----معادل/----- ریال

الف- در صورتیکه بعنوان وثیقه وجه نقد میسپارید، معادل مبلغ مذکور در فوق را به حساب شماره  نزد بانک ملی شعبه -----واریز و فیش بانکی آنرا ارائه نمائید.

ب-سند مالکیت - وثیقه ملکی-- نباید در رهن و توقیف باشد.

ب- وثیقه گذارشناسنامه عکس دار و یا کارت شناسائی معتبر ارائه نماید.

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]